Passend onderwijs per 1-8-2014


Op 1 augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd.
Passend onderwijs is de manier waarop het onderwijs georganiseerd wordt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Door Passend onderwijs hebben meer kinderen een kans om het regulier voortgezet onderwijs te volgen. Kinderen die intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen nog steeds naar het voortgezet speciaal onderwijs. Passend onderwijs is dus geen apart schooltype, maar een nieuwe manier van kijken naar de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van kinderen.

Zie voor meer informatie:
www.passendonderwijs.nl

Wat verandert er?

1. De zorgplicht
Met de invoering van Passend onderwijs krijgen de scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs zorgplicht.
Dat betekent, dat de school de aangemelde leerling een passende onderwijsplek moet bieden.
Als de school geen passend onderwijs-begeleidingsaanbod kan bieden, dan wordt in overleg met de ouders een andere school voor voortgezet (speciaal) onderwijs gezocht.
In sommige situaties kan de school besluiten om een leerling niet toe te laten, maar de zorgplicht blijft wel van toepassing.

2. Vier arrangementen
Als een leerling niet voldoende heeft aan het begeleidingsaanbod van de school, dan kan een arrangement toegekend worden door het Samenwerkingsverband.
Het kan hierbij gaan om:

1. Extra begeleiding in de eigen school met behulp van een orthopedagoog of ambulant begeleider.

2. Een plek in het OPDC (Ortho-Pedagogisch Didactisch Centrum) van het Samenwerkingsverband; hier kan een traject gevolgd worden als het (tijdelijk) met de leerling niet goed gaat op school (en daar buiten).
Het is de bedoeling, dat de leerling na zo’n intensief begeleidingstraject van
3 – 6 maanden, weer verder gaat op de eigen school.

3. Symbiose: de leerling volgt een deel van het onderwijs- programma op een reguliere school en een deel op een speciale school.

4. Voortgezet speciaal onderwijs: de leerling volgt het gehele onderwijsprogramma op een speciale school.

3. Het Ontwikkelingsperspectief
Hierin staat vermeld wat de verwachte uitstroombestemming van de leerling is, welke belemmerende en bevorderende factoren er zijn die invloed hebben op het onderwijsproces, en welke begeleiding de leerling krijgt.
Scholen stellen een Ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen in het Praktijkonderwijs en voor leerlingen met een arrangement.
Bij het opstellen van het Ontwikkelingsperspectief gaat de school in gesprek met de ouders.

4. Einde leerlinggebonden financiering
Met de komst van Passend onderwijs vervalt de rugzakregeling.
Heeft uw kind een rugzak cluster 3 of 4, dan blijft die geldig tot de afloop van de indicatie, ook na 1/8/2014.
Is er in 2014 een herindicatie afgegeven, dan geldt die eerst voor het cursusjaar 2014-2015.

5. Rechten en plichten van ouders.
Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur.
Om zicht te krijgen op de begeleidingsmogelijkheden van de school kunnen ouders het Ondersteuningsprofiel van de school raadplegen.
Na aanmelding heeft de school zorgplicht.
Als het kind extra ondersteuning nodig heeft, zijn ouders verplicht om dit te vermelden bij de aanmelding.
Zonder deze informatie kan de school geen inschatting maken óf en hoe er ondersteuning geboden kan worden.

6. De Ondersteuningsplanraad (OPR).
In de Ondersteuningsplanraad hebben ouders invloed op het beleid van het Samenwerkingsverband.
Van de MR van elke school heeft een ouder/leerling of personeelslid zitting in deze Raad.

[WELKOM] [Diversen] [Leren]